Gegevensbescherming

visit.brussels

In werking sinds : 12/10/2020

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel waarvoor en de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Het is belangrijk om dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via dataprivacy@visit.brussels.

 

 1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

visit.brussels is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vzw visit.brussels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel

KBO-nr.: 0600.885.207
dataprivacy@visitbrussels

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen (cf. punt 3). De persoonsgegevens overgemaakt aan visit.brussels zijn deze die u ons vrijwillig hebt bezorgd naar aanleiding van het surfen op onze website, het invullen van formulieren of newsletters op de website of via de app of de sociale netwerken die verband houden met visit.brussels. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, emailadres, geboortedatum en (leverings)adres);
 • de bankgegevens noodzakelijk voor het Aanbod, zoals bankrekeningnummer, IBAN en BIC/SWIFT;
 • facturatiegegevens;
 • de mededelingen uitgewisseld tussen de Gebruikers en visit.brussels;
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IPadres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang hebt tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die u ons hebt meegedeeld.

 

 1. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen persoonsgegevens voornamelijk om de contractuele relatie met de Gebruiker vast te leggen, te verwezenlijken en te regelen, om de Gebruiker toe te laten deel te nemen aan spelletjes/wedstrijden/quizzen en meer in het algemeen om het Aanbod te verstrekken, om de persoonlijke gegevens van de Gebruikers op te nemen in één of meerdere automatische bestanden, om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren, om interne statistische onderzoeken en marktstudies uit te voeren en om verscheidene statistische systemen en studies toe te passen, om tevredenheidsenquêtes uit te voeren over de evenementen waarvoor de gebruiker zich inschrijft, om de Gebruiker toe te laten berichten te ontvangen en zijn account te beheren vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, smartphone enz.), om fraude of andere analoge, onwettige praktijken op te sporen en/of te verhinderen, om kredietkaarten en andere betaalkaarten te controleren, om vragen om informatie te kunnen beantwoorden, voor eventuele marketingacties en aanbiedingen door visit.brussels voorgesteld aan de Gebruikers die zich hebben ingeschreven op de Newsletter, om hen informatie te verstrekken over ontwikkelingen en de werking van de Site, om de persoonsgegevens van bezoekers aan onze stand door te geven aan partners die op die stand aanwezig zijn, en voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn expliciete goedkeuring aan visit.brussels zou gegeven hebben.

Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 

 1. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en ‘cookies’ die op onze Website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kunt u ons cookiebeleid lezen.

 

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten verwijderen, te controleren, over te dragen, in te zien, u kunt zich verzetten tegen het gebruik en u kunt om de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: dataprivacy@visit.brussels. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van ontvangers zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 1. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Ja, in het kader van onze enquêtes via SurveyMonkey/Zapier wordt een internationale "EU naar VS"-overdracht uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen die werden aangekondigd door de GDPR. Er worden geen gevoelige gegevens verzameld of gecommuniceerd.

 

 1. HOE KUNT U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprivacy@visit.brussels.

 

 1. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan achttien jaar. Als u hoort dat uw minderjarige kind ons zijn persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via dataprivacy@visit.brussels.

 

 1. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden wijzigen, wordt u op de hoogte gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van dit document.

 

 1. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil verbinden wij ons ertoe om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.